תקנון בטיחות

תקנון בטיחות 1

אישור השתתפות נינג'ה פארק

חברת נינג'ה פארק בע"מ" ח.פ 515993368 (להלן: "החברה") שכתובתה רחוב מוטי קינד 10, מרכז מסחרי סנטרו, רחובות, הינה המפעילה של נינג'ה פארק (להלן: "המתחם").

השתתפותי בפעילות המתקנים שבמתחם, מותנית בעיוני בתנאים אלו , תנאי השתתפות ובמתן הסכמתי. (או ככל שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי, במתן הסכמתי בשם ילדי הקטין) לכל תנאיו של אישור השתתפות זה מילוי פרטיי המזהים (ובמקרה שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי גם במילוי הפרטים המזהים של ילדי הקטין)

באישור השתתפות זה משמעם, שקראתי את כל תנאיו, ושהנני מסכים ומחויב להם במלואם.

ידוע לי, כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את הפרטים המזהים, אולם בלא מסירתם לא אוכל להשתתף בפעילות במתחם.

שימוש במתקנים במתחם

ידוע לי, שמטעמי בטיחות וזהירות הכניסה למתקנים במתחם והשימוש בהם מותנים בתנאים הבאים:

(א). הסכמה לתנאי שימוש האתר ולתנאי אישור השתתפות זה וקיומם וכן

(ב). קיום הוראות השימוש והזהירות המפורסמות במתחם וקיום הנחיות הבטיחות של צוות המתחם. (להלן (א)-(ב) יחד: "כללי נינג'ה פארק בע"מ")

הנני מתחייב לקיים את כללי נינג'ה פארק בע"מ.

ידוע לי, כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, למנוע את כניסתי ו/או להוציא אותי מהמתקנים ו/או המתחם, אם לא אקיים את כללי החברה, כולם או חלקם, ובמקרה כזה החברה, תהיה פטורה מכל אחריות כלפי בגין כך.

בכפוף לכל דין, נינג'ה פארק בע"מ תהיה רשאית להודיע לי, על פי שיקול דעתה, כי לא תתאפשר כניסתי למתחם, לרבות עקב:
תקלה במתחם, דרישת כל רשות מוסמכת, מספר המבקרים במתחם, תקלה ו/או שגיאה בשריון מועד השתתפות ו/או מפני שלא קיימתי את כללי החברה.

הנני מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי נינג'ה פארק בע"מ ו/או מי מטעמה בקשר למקרה בו לא תתאפשר כניסתי למתחם מכל סיבה שהיא,
ובלבד שבמקרה ונמנעה כניסתי עקב מעשה ו/או מחדל של נינג'ה פארק בע"מ,
יושב לי מלוא הסכום ששילמתי עבור הכרטיס, ככל ששילמתי עבורו מראש, או תינתן לי אפשרות לבקר במתחם במועד אחר.
אני בריא, ולא סובל ממצב רפואי, העשוי להחמיר כתוצאה מהשתתפות בפעילות במתקנים במתחם. אינני בהריון.

ידוע לי, כי השימוש במתקנים במתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסור בהחלט.

אין לי מגבלות רפואיות המונעות ממני שימוש במתקני המתחם ואין לי שום רגישות היכולה להגביל או ליצור בעיה כלשהי בשימוש במתקנים במתחם (ככל שיש כאלו אני מתחייב להביא לידיעת נינג'ה פארק בטרם התחלתי להשתמש במתקני המתחם)

כמו כן הנני מתחייב בזאת להודיע על כל שינוי בריאותי במצבי/מצב ילדי הקטין העלול להשפיע על השתתפות בפעילות בנינג'ה פארק.

ידוע לי כי נינג'ה פארק שומררת לעצמה את הזכות להחליט באם משתתף מסויים אינו מתאים לפעילות בחוג/באירוע ועלולה להפסיק את פעילותו במקום מהסיבות הבאות: המתאמן מפריע להתנהלות החוג/אירוע, ו/או לא מקשיב להוראות המדריך ו/או להוראות הבטיחות במקום, המתאמן מתנהג באלימות פיזית/מילולית כלפי האחראים/מתאמנים במקום.

החברה לא תהא אחראית לכל גניבה ו/או אובד ו/או נזק של חפצייך האישיים במהלך ביקורך במתחם.

ידוע לי, כי מטעמי בטיחות חל איסור על הכנסת אוכל, שתייה ובעלי חיים למתקנים במתחם, והנני מתחייב לנהוג בהתאם לכך.
ידוע לי, כי מטעמי בטיחות חל איסור להסתובב יחפים בשטח המתחם כולו. הובהר לי כי חל איסור על לעיסת מסטיק במהלך הפעילות במתחם.

אני מבין ומסכים לכך שהשימוש במתקנים במתחם הוא על אחריותי בלבד, ושייך לסוג של פעילויות ספורט/פנאי, הכרוך בסיכון למשתתף בפעילות, שלא ניתן להימנע ממנו באופן מוחלט ללא פגיעה באופי הפעילות,
לרבות סיכון של נזקי גוף חמורים, נכות ואף מוות, ובכלל זה כתוצאה מנפילה, החלקה,
מעידה או פגיעה משימוש במתקנים במתחם, בין אם השימוש שלי הינו בהתאם לכללי נינג'ה פארק בע"מ ובין אם לאו,
וברור לי כי אני עשוי להיפגע גם משימוש של כל אדם אחר במתקנים במתחם.
הובהר לי, כי הסיכונים האפשריים במהלך הפעילות במתחם כוללים (הרשימה שלהלן חלקית ואינה ממצה את כלל הסיכונים):
חתכים, חבלות, שברים, פגיעה בפרק כף היד, זרועות, רגליים, קרסוליים, גב, ראש וצוואר, פגיעה מסלטות או ממגע עם משתתף אחר, פגיעה בעמוד השדרה ו/או מוות, ואלו יכולים להיגרם כתוצאה משימוש או משימוש לקוי כלשהו במתקנים על ידי כל אדם.
אני מקבל על עצמי את הסכנות, בין ידועות ובין לא ידועות, של פגיעות, אובדן או נזק, שעשויים להתרחש במתחם, במהלך הפעילות בו ו/או השימוש במתקנים וחושף את עצמי למצב זה ביודעין ובהבנה של הסיכון הכרוך והאמור.

אני בוחר מרצוני החופשי להשתתף בפעילות שבמתחם ולהסתכן בכל זאת ועל כן אני מוותר על הזכות לתבוע את החברה עבור כל פגיעה כלשהי כאמור לעיל.

בכפוף לכל דין, אני פוטר בזאת את החברה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן יחד: "הנציגים"), מכל אחריות בגין כל פגיעה, אובדן ו/או נזק, לרבות לגוף ו/או לרכוש, שייגרמו לי, בפעילות, במתקנים במתחם או מחוצה לו מכל סיבה שהיא, לרבות אך מבלי להגביל את כלליות האמור:

(א) בנסיבות אשר לנינג'ה פארק בע"מ אין שליטה עליהן, כגון סיכוני כוח עליון

(ב) בנסיבות של רשלנות שלי ו/או של הפרה מצידי של הוראה כלשהי מכללי נינג'ה פארק בע"מ ובכלל זה ומבלי להגביל את כלליות האמור במקרה שאעשה פעולה ו/או תרגיל מסוכן (כגון סלטות או קפיצות),
תרגיל קשה ו/או שימוש אסור או בלתי מתאים במתקנים במתחם;

(ג) בכל הנוגע לבטיחותי עד הגעתי למתחם ומרגע יציאתי ממנו; ואני מוותר בזה על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי ו/או כנגד נינג'ה פארק בע"מ ו/או מי מהנציגים בגין כך.

על אישור השתתפות זה יחולו דיני מדינת ישראל, והוא יפורש על פיהם (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירה הדין הבינלאומי הקבועים בהם).

לבתי המשפט במחוז תל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור לאישור ההשתתפות, לשימוש במתקנים במתחם.

צילום- ידוע לי ומוסכם עלי, כי נינג'ה פארק בע"מ מפעילה מצלמות(וידאו וסטילס) במתחם, וכי המשתתפים בפעילות במתחם מצולמים ומוקלטים.

אני נותן את הסכמתי, לכך שנינג'ה פארק בע"מ רשאית לעשות כל שימוש, על פי דין ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בצילומים, בהם אני ו/או ילדיי הקטינים מופיעים, ואני מאשר כי לא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל טענה, דרישה ו/או תביעה, לרבות פיצוי כספי, בקשר לכך, ובכלל זה כלפי נינג'ה פארק בע"מ ו/או הנציגים.

אישור זה הינו בגדר ההסכמה הנדרשת לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. זכויות הקניין הרוחני בצילומים שייכות לחברה באופן בלעדי.

כללי- בגיר, שהינו מעל גיל 18 רשאי לחתום על אישור ההשתתפות.

קטין נדרש להחתים את ההורה או אפוטרופוס חוקי שלו על אישור ההשתתפות עבורו.

ילדים מתחת לגיל 14 חייבים פיקוח של הורה או אפוטרופוס.

אישור ההשתתפות, שנחתם אלקטרונית הינו חד פעמי ותוקפו לא יפוג כל עוד לא הודעתי על כך באופן מפורש ובכתב לחברה.

ידוע לי, ומקובל עלי, כי הסכמתי לתנאי אישור ההשתתפות ופרטי המזהים כאדם שאישר אותם בקשר עם השתתפות בפעילות במתחם,
(ו/או במקרה שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי, הפרטים המזהים של ילדי הקטין)
ישמרו על ידי החברה, וישמשו אותם למטרות עסקיות או משפטיות חוקיות, לרבות לשם שליחת מידע שיווקי ופרסומי.

במידה וחלק כלשהו מתנאים אלו, ייקבע כבלתי חוקי, יתר התאים ימשיכו ויעמדו בתוקפם.

אישור השתתפות זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

תקנון בטיחות 2

הצטרפו עכשיו!