תקנון אתר

תקנון אתר 1

תנאי שימוש באתר

אנא קרא בעיון את הכללים, התנאים והמגבלות החלים על שימושך באתר (להלן:"תנאי שימוש") וודא שאתה מבין אותם לפני השימוש בו. לידיעתך באופן גלישתך באתר אתה מביע את אישורך והסכמתך לתנאי שימוש אלו המהווים את הבסיס להתקשרות בינך לבין "נינג'ה פארק בע"מ ח.פ 515993368 " (להלן: " נינג'ה פארק" או "החברה" ) מתחייב להשתמש ולפעול באתר על פיהם ובקשר לשירותים הזמינים באתר ו/או דרכו וככל שיהיו. יובהר כי הגישה לאתר, בכל דרך שהיא, בין אוטומטית ובין אחרת, מהווה שימוש באתר ואת הסכמתך להיות כפוף לתנאים ולהגבלות אלה.

נינג'ה פארק הינה בעלת אתר האינטרנט המצוי בכתובת האינטרנט https://www.ninja-parks.co.il/ (להלן: "האתר").  התנאים וההגבלות הבאים של האתר חלים על מכירת כרטיסי כניסה או שימוש בשירותים ובמתקנים של החברה. בכל מקום בו תצוין המילה אתר, הכוונה היא לאתר, בעליו, מפעיליו, עובדיו, שלוחיו, נציגיו.  באם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו, עליך לעזוב את האתר באופן מידי.  התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים כאחד.  הכותרות בתנאי שימוש זה נעשו לשם הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן או לייחס להן כל פרשנות שהיא.

 1. שימוש באתר, במידע והסתמכות עליו

תוכל לגלוש באתר אך מבלי לגרוע מיתר תנאי שימוש אלו, יובהר כי האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק, לבטל או לתקן את פעילותו ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ואינו מתחייב לרציפות או לפעילות  ו/או השירותים שהוא מספק ללא הודעה מוקדמת בכל עת. מובהר כי האתר עשוי להגביל מעת לעת את הגישה לכל השירותים או לחלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. האתר מספק תוכן העוסק בענייני ספורט אתגרי ויכלול בין היתר אך לא רק, כתבות, תמונות, גרפיקה, עיצוב וכל חומר אחר שמוצג באתר לרבות תוכן של צד שלישי. כל אלו יכונו (להלן: "תוכן" או "מידע" ) . ידוע לך כי האתר עשוי לשדרג את השירותים שהוא מספק. האתר רשאי גם לשנות מעת לעת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי את השירותים שבו כדי לעמוד בשינויי חקיקה ככל שיהיה צורך. לאור האמור, יובהר כי המשך שימושך באתר לאחר פרסום התיקונים מהווה את הסכמתך המפורשת לתנאים אלה כפי ששונו ואתה מסכים ומתחייב לתנאים אלו. לכן בקר בדף זה באופן קבוע כדי לעיין בתנאי שימוש ובתנאיו. ידוע לך כי האתר אינו מעניק כל אחריות מסוג כלשהו בין מפורשת ובין משתמעת לשלמותו ו/או להמשך תפעולו השוטף.

 1. צילומים ותמונות

ידוע לך ואתה מסכים לכך כי תמונות וצילומי וידאו נלקחים למטרות אבטחה. תמונות וסרטונים אלה יהיו רכושה הבלעדי של החברה ואתה מסכים לשימוש בכל צורה או מדיה כלשהם של תמונות וסרטונים אלה, ללא שתהא זכאי לתשלום או פיצוי כלשהם. למידע נוסף, עיין במדיניות הפרטיות שלנו .

 1. מילוי פרטים

לצורך ביצוע הזמנה באמצעות האתר, תדרש  למלא מספר פרטים, הכוללים בין היתר שם פרטי ומשפחה, מס' טלפון  וכתובת דואר אלקטרוני. עם זאת,  ייתכן שתתבקש לספק אימותים נוספים או מידע. הנך נדרש בזאת לספק מידע אמיתי ומדויק ולעדכן פרטים אלו באתר באם יחול שינוי כלשהו וככל שיידרש. יובהר כי  האתר יוכל לגרוע או להוסיף מהפרטים הנדרשים וזאת ע"פ שיקול דעתו הבלעדית ובכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים אשר יתפרסמו מעת לעת, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ביחס לזאת כנגד האתר. אתה מתחייב ששימושך באתר נעשה ע"פ כל הכללים , החוקים והתקנות החלים עליך .  חל איסור להתחזות לאחר ואתה מאשר כי ידוע לך שמילוי פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ החוק. אם תפעל בניגוד לחוק (להלן: "המפר") עומדת לאתר הזכות לנקוט בכל צעד משפטי כנגד המפר, לרבות פנייה לערכאות ודרישה לפיצוי בגין נזקים שיגרמו לאתר ו/או עקב שיבוש בפעילות האתר ו/או כל נזק מכל סוג שהוא בין ישיר ובין עקיף. 

 1. מדיניות אבטחה

בעת ביצוע רכישתך באתר, נתוניך הכספיים מועברים דרך שרת מאובטח. עם זאת אתה מצהיר כי ידוע לך שאין שידור המועבר דרך האינטרנט המאובטח לחלוטין. בעוד אנו שואפים להגן על מידע זה, איננו יכולים להתחייב ולהבטיח את ביטחונו של כל מידע שתשלח. בהתאם לכך, כל מידע שתשלח אלינו, כולל פרטי כרטיס האשראי שלך, יועבר על אחריותך בלבד ולא תהיה לנו כל אחריות כלפיך בגין נזק כספי או נזק כלשהו אשר נגרם לך בכל מקרה שהוא ואשר נובע או קשור לשימושך באתר. יובהר כי האתר עושה שימוש לצורך סליקת כרטיס האשראי באמצעות חברת פלאכארד המצוי בכתובת האינטרנט www.pelecard.com בכל שאלה הנך מוזמן לבקר באתר .

 1. תכנים

יובהר כי לצורך צפייה בחלק מתכני האתר ישנן דרישות מערכת, ביניהן גישה לאינטרנט, תיבת דואר אלקטרוני, דפדפן עדכני, ותוכנה התומכת בקבצי PDF ומאפשרת להציגם כראוי. יצוין כי אי עמידה באחת מהדרישות הנ"ל עלולה לפגום ביכולתך לעשות שימוש באתר או בחוויית המשתמש שלך ולאתר לא תהיה כל אחריות בנוגע לכך.   

 1. נוהל הזמנה ומחירים

הנך רשאי לרכוש כל אחד מהמוצרים שלנו המופיעים באתר ע"פ מחירו שבאתר. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.  עליך למלא בהזמנה מספר פרטים וביניהם שמך, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, פרטי כרטיס האשראי וכל מידע אחר המצוין באתר הנדרש לצורך ביצוע הזמנתך.  לאחר אישור התשלום ע"י חברת האשראי בגין העסקה יישלח אישור לכתובת הדוא"ל שמסרת לאתר. ביטול הזמנה לאחר שליחתה ותשלומה, גם אם הודעת דוא"ל לאישור מאתנו עדיין בהמתנה, תעשה ע"פ החוק.

אם ברצונך לרכוש את המוצר שלנו באמצעות הטלפון, או בעת ביקורך בפארק עצמו, כל רכישה כזו תהיה כפופה לתנאים והגבלות אלה (למעט תנאים ספציפיים המתייחסים לביצוע הזמנה באמצעות האתר), אך כולל התנאים המוצגים באתר. הכרטיס שלך יגיע בדוא"ל. הנך מתבקש להביא אתך תדפיס של הכרטיס למקום שלנו, אחרת לא תוכל להשתמש בכרטיסים שלך.

המחירים המוצגים באתר נכונים למועד ההזמנה. לעיתים עשויים ליפול שגיאות במחיר או במידע , או שירותים כלשהם שאינם זמינים עקב שגיאה. בנסיבות אלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את העסקה, על אף שההזמנה שלך אושרה וכרטיס האשראי שלך חויב. במקרה של ביטול מסוג זה לאחר שכרטיס האשראי שלך חויב בגין הרכישה, אנו נזכה את כרטיס האשראי שלך עבור הסכום ששולם.

אם רכשת מנוי חודשי/ שנתי, תנאי שימוש אלו והוויתור ימשיכו ויעמוד בתוקפם במשך כל התקופה .

 1. אחסון חפצים

אם תבחר להשתמש במלתחה או במתקני האחסון המוצעים על ידנו, אנו ממליצים לא לאחסן חפצים יקרי ערך. החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן ונזק לרכוש המאוחסנים במלתחה או במתקני האחסון בכל מקרה שהוא.

 1. הפרעות, ניתוקים, עדכונים וקישורים חיצוניים.

האתר שואף לספק מידע מדויק, עם זאת ידוע לך כי האתר איננו יכול להבטיח כי המידע והתכנים הכלולים בו יהיו תמיד מדויקים ו/או שלמים ו/או מלאים. האתר לא יהא אחראי בכל מקרה של שימוש או הסתמכות כלשהם על המידע ו/ או על התוכן שמופיעים בו.  אתה אחראי באופן בלעדי על כך שהמחשב או מערכות המחשב שלך מתאימים לשימוש באתר ומוגנים כראוי. יצוין כי אין באפשרות האתר להבטיח שהאתר והפעולות שבו תהינה ללא הפרעות, שיבושים, שגיאות או נקי מתוכנות מזיקות ווירוסים.  מבלי לגרוע מיתר האמור בתנאים אלו,  יובהר כי האתר לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שנגרם כתוצאה מכל צורה של תקיפה מסוג מניעת שירות, וירוס, תולעת, סוס טרויאני או כל חומר מזיק טכנולוגי אחר שעלול להדביק כל ציוד מחשב של משתמש, תוכניות מחשב, נתונים או חומר קנייני אחר ואשר נובעים עקב השימוש בשירותי האתר, או הורדה של תוכן כשלהו שפורסם בו.  ככל שמופיעים או שיופיעו באתר קישורים לאתרים חיצוניים, אין הדבר מהווה ערובה כי מדובר באתרים בטוחים או אמינים. האתר לא יהיה אחראי כלפיך וכלפי כל משתמש כלשהו בגין כל אובדן או נזק כלשהו בין ישיר ובין עקיף הנובע כתוצאה מפעילות בלתי חוקית של אחרים, לרבות אך לא רק:  עקב שימוש לרעה במידע אישי שלך, אי יכולת להשתמש באתר או ביצוע הזמנות, שימוש או הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי התנאי שימוש בכל עת וללא הודעה מראש לרבות תיקון או שינוי של דף זה או פרסום קובץ של תנאים ותקנות באתר ו/או לגרוע  ו/או להוסיף תכנים מסוג כלשהו באתר לרבות מוצרים ו/או תכנים ויזואליים כפי שיימצאו לנכון ובכל מועד בו שימצא לנכון לעשות זאת כל פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

  1. ביטולים
   תנאי ביטול הזמנת כרטיסים כפופים לחוק הגנת הצרכן.
  2. ביטול מסיבות אחרות

הזמנה מאושרת תאפשר לך לעסוק בפעילויות המפורטות בהזמנה שלך. עם זאת, ייתכנו נסיבות שבהן לא נוכל לספק את המקום או השירותים הזמינים בתאריך או במועד שהוקצו. הדבר יכול להיגרם כתוצאה של סגירה בלתי צפויה של המקום, נזק שנגרם למתקני האתר,  זמינות צוות מספיק או אחרת. בנסיבות כאלה, נודיע לך על המצב או נחזיר את מחיר הכרטיס או נאפשר לך לשנות את מועד התשלום (במידה והדבר אפשרי) הכל לפי בחירת החברה.  לא נהיה אחראים לעלויות נסיעה או להפסדים אחרים בקשר לביטול.

11. ביטול מסיבות אחרות

הזמנה מאושרת תאפשר לך לעסוק בפעילויות המפורטות בהזמנה שלך. עם זאת, ייתכנו נסיבות שבהן לא נוכל לספק את המקום או השירותים הזמינים בתאריך או במועד שהוקצו. הדבר יכול להיגרם כתוצאה של סגירה בלתי צפויה של המקום, נזק שנגרם למתקני האתר,  זמינות צוות מספיק או אחרת. בנסיבות כאלה, נודיע לך על המצב או נחזיר את מחיר הכרטיס או נאפשר לך לשנות את מועד התשלום (במידה והדבר אפשרי) הכל לפי בחירת החברה.  לא נהיה אחראים לעלויות נסיעה או להפסדים אחרים בקשר לביטול.

12. שימושים אסורים באתר

אתה מסכים ומצהיר בזאת כי תעשה שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד וחל איסור מוחלט על ביצוע פעולות שונות וביניהן:   א. הפרה של כל חוק או תקנה בין מקומיים ובין בינלאומיים ב.  פרסום תוכן שאינו חוקי, ובין היתר כזה המאיים, משמיץ, מעורר שנאה, מטריד, פוגע, עוקב, מביך כל אדם או ישות משפטית כפי שנקבע על ידי האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי או על פי או החוקים והתקנות החלים בישראל.  ג. העלאה או קישור האתר בכל צורה שהיא לשירותים או מידע מקוונים ולכל מקור המכיל חומר פורנוגרפי , תוכן מיני או בעל מאפיינים כאלו .ד. איסוף מידע אחר על אחרים  ללא הסכמתם ה. משלוח או העלאה של חומר המכיל וירוסים, תוכנות ריגול, תוכנות פרסום או כל חומר אחר שהוא זדוני או מזיק מבחינה טכנולוגית ואשר נועדו להשפיע לרעה על פעולת האתר, מחשב או חומרה לרבות מחיקה ושינוי של חומר או מידע שפורסם על ידי האתר ו. גישה ללא סמכות, הפרעה, שינוי, פגיעה או שיבוש של האתר או כל חלק ממנו, לרבות במקום בו מאוחסן האתר. ז. התחזות לאדם כלשהו. ח. פרסום תוכן המפר זכויות קניין רוחני, זכויות לפרטיות, זכויות פרסום, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של צד כלשהו ט. מתן אפשרות לאחרים לעשות שימוש בזיהוי שלך י. שימוש בכל רובוט, עכביש או בכל אמצעי אחר כדי לגשת לאתר לכל מטרה שהיא . האתר לא יישא בכל אחריות בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בנוגע למעשים כמצוין בסעיף זה ובאמור בתנאים לעיל ולהלן.   

13. שינויים, עדכונים והפסקת שימוש

אנו רשאים בכל עת להפסיק או להגביל את הגישה לאתר או לתכניו. אנו עשויים לסיים או להגביל את גישתך לאתר אם אתה מפר תנאים אלה. פירוט התנאים החלים על רכישת המוצרים שלנו באתר עשוי להשתנות מעת לעת. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע כל שינוי במידע של האתר ובתנאים וההגבלות, בין היתר להתאימו לכל חקיקה רלוונטית ולשנות את הפרטים והתנאים שפורסמו באתר, ללא מתן הודעה.

14. זכויות קניין רוחני

אתר זה וכל התוכן שבו מוגנים בזכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני שונים ומכוח חוקים ואמנות בינלאומיות, בין אם נרשמו ובין אם לאו. האתר עשוי להכיל את סימני המסחר או הלוגו שלנו, או סימנים מסחריים וסמלי לוגו של אחרים. הסימנים המופיעים הם רכוש האתר או של בעליהם בהתאמה. על כן, כל תוכן, טקסט, מידע , עיצוב, גרפיקה, תמונות, וידאו, מוסיקה, לרבות אופן הצגתם, וכל חומר אחר המוצג באתר שייכים לאתר או לצדדים שלישיים ומהווים את קניינם הרוחני. אינך רשאי להשתמש, להעתיק, לפרסם מחדש, להעלות, לשדר, לחקות להפיץ או לשנות את הסימנים המסחריים של האתר ותכניו בכל דרך שהיא, ללא אישור בראש ובכתב מאת האתר. האתר ינקוט בהליכים משפטיים בגין שימוש בלתי מורשה ו/או על מנת לשמור על זכויות קניינו הרוחני.
אתה מסכים לתקופת התיישנות בת 10 חודשים בגין כל עילה הנובעת מהאתר או מתנאיו החל ממועד התרחשותם . מוסכם כי הוראה זו תגבר על כל הוראה אחרת

15. הסכמה לתנאים ולהגבלות

כאשר תלחץ על תיבת הסימון "אני מסכים", אתה מסכים לתנאים ולהגבלות אלו ואנו נתייחס לכך כאל הסכמתך וחיובך לפעול ע"פ תנאים אלו. אתה אחראי על הדיוק בהזמנה. אנו נספק לך, בכפוף לזמינות המוצרים שלנו את המוצרים המופיעים בהזמנתך. לאחר שתשלח הזמנה, גם אם תחליט שלא להשתמש בכרטיס שהוזמן ולא תגיע במועד שנקבע, לא תהא זכאי לכל תמורה עבורו.

16. יצירת קשר

ככל שיש לך שאלות או תגובות אתה מוזמן לפנות אלינו לכתובת המייל ובאם אתה סבור כי השימוש באתר מפר את זכויותיך, הנך מתבקש להעביר לאתר את הודעתך לכתובת הדואר האלקטרוני  office@ninja-parks.co.il

17. השעיה וסיום

האתר יקבע, לפי שיקול דעתו הבלעדית, אם הפרת את תנאי התנאי שימוש בעת שימושך באתר. במידה והתרחשה הפרה כלשהי, עשוי האתר מבלי למסור לך הודעה או אזהרה על כך, לנקוט כל פעולה כפי שנראה לו, כולל אך לא רק, וביניהן: השבתה של חשבונך, לרבות לכל קובץ או תוכן אשר מצויים באתר השעיה מידית, זמנית או אף קבועה של זכותך להשתמש באתר ונקיטת הליכים משפטיים כנגדך להחזר כל ההוצאות הנובעות מההפרה.

18. הפרה, דיווח וחשיפת מידע:

האתר שומר לעצמו את הזכות לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל פעילות בו עולה חשד להפרה של חוקים, דינים או תקנות  וזאת כדי להגן על האתר או עליך ועל יתר המשתמשים, או כדי להבטיח את שלמות ותפעול האתר ומערכותיו.    

19. שיפוי

הנך מסכים לשפות, להגן ולפצות את האתר בעקבות תביעות שתוגשנה נגדו בגין נזקיו בין בפועל ובין תוצאתיים, לרבות עלויות, הפסדים והוצאות (לרבות שכ"ט סביר) שהיה על האתר להוציא, וזאת בגין שימוש לא מורשה שלך בשירותי האתר או הפרה כלשהי מצדך של התנאים וההגבלות של תנאי שימוש זה, לרבות הפרת זכויות של צד ג'. 

ידוע לך כי באמצעות אישור תנאי השימוש אתה נותן לאתר את אישורך והסכמתך המפורשת לשלוח אליך דיוורים לרבות הודעות קידום מכירות ותכנים בעלי אופי פרסומי. יחד עם זאת, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולבקש להסירך מרשימת הדיוור של האתר ע"י לחיצה על הקישור ____ או באמצעות משלוח בקשת הסרה לכתובת דואר האלקטרוני office@ninja-parks.co.il   

זכויותיך על פי הסכם זה הנן אישיות . משכך אינך רשאי להסב, להמחות או להעביר את חובותיך וזכויותיך כולן או חלקן לאחר, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם קיבלת את רשות החברה בכך בכתב. גם אם תפר את הסכם זה, תשאר אחראי כלפי החברה בכל הקשור למילוי וקיום הוראות תנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות. למרות האמור, רשאית החברה להעביר את מלוא זכויותיה וחובותיה כולן או מקצתן בכל עת וללא כל הגבלה או מתן הודעה כלשהי.

20. כללי

תנאי שימוש אלו, מאפשרים לך להשתמש באתר לשימושך האישי בלבד ולא לשימוש מסחרי כלשהו. האתר לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לכל אובדן או נזק כלשהם בין באופן ישיר ובין באופן עקיף שייגרמו לך כתוצאה משימוש באתר או בכל תוכן, פרסום, הצגה כלשהם המופיעים באתר ואף אם נשלחו באמצעות דואר אלקטרוני, או בכל דרך אחרת ע"י האתר.

21. סמכות שיפוטית ודין החל

תנאי שימוש אלו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתנאי שימוש זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בישראל, במחוז ת"א והמרכז. אם ייקבע ע"י בימ"ש מוסמך,  כי סעיף או תנאי כלשהו בתנאי שימוש, הינו בלתי חוקי, בלתי ניתן ליישום או בלתי אכיף, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לגרוע מתוקפם של יתר הסעיפים והתנאים שבתנאי שימוש אשר יישארו בתוקפם.

 

תקנון אתר 2

הצטרפו עכשיו!